B1-2.jpg
B1-2.jpg

Våra konsulter


Vi vet betydelsen av ledarskapet för att nå framgång

SCROLL DOWN

Våra konsulter


Vi vet betydelsen av ledarskapet för att nå framgång

 

Vi känner en stor stolthet för våra konsulter och deras kompetens.

Alla våra konsulter har Gestaltakademiens 4-åriga organisations- och konsultutbildning och består endast av seniora konsulter - alla med olika bakgrund, från kompetensprofil till chefs- och ledarerfarenheter.

Tillsammans har vi i konsultgruppen mångårig erfarenhet från att ha arbetat i och med organisationer, grupper och individer. Följaktligen har vi lång erfarenhet av att arbeta på alla nivåer i organisationer, från högsta ledning till övriga nivåer i både privat och offentlig sektor. Vi vet helt enkelt hur det är att vara chef och hur komplext det kan vara.

 
 

Mika Becker

Mika Becker

Mika arbetar med grupphandledning, personligt ledarskap, individuell samtalsterapi och gruppprocesser. Hon har en bakgrund som producent och projektledare inom kulturlivet. har även erfarenhet av arbete inom akutpsykiatrin och med personer utsatta för trakasserier och övergrepp.

Mika är beteendevetare, gestaltterapeut, coach och organisationskonsult utbildad på GIS i Danmark. Hon har även utbildningar inom områden som konflikt, medling och gruppfacilitering, kris, psykisk ohälsa och återhämtning, samt kropp, relationer och nervsystem.

Mikas prestigelösa nyfikenhet och rakögda rättframhet väjer inte för det svåra samtalet eller komplexa stämningar. Hon plockar med varsam hand upp och synliggör processer i nuet som leder fram till individuellt avpassade vägar. Med sin varma närvaro makar hon lekfullt plats för hela människan och skapar en tillitsfull tolerant mylla där var och en kan växa och finna sin plats i systemet. Mikas honnörsord är kontakt, respekt och självstöd.

Susanne Bertelsen

Susanne Bertelsen

Susanne arbetar med ledarskapsutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå samt med organisations- och kulturförändringar. Hon har en stor vana att utbilda, coacha, handleda och stödja chefer och organisationer i förändringsprocesser.

Grunden i hennes arbete är övertygelsen av att kunskap och medvetenhet om oss själva och vår relation till vår omgivning ger oss verktyg att påverka utveckling och resultat. Susannes arbete lägger därför stor vikt vid en process där teori och praktik varvas och kopplas till personers egna erfarenheter och praktik.

Susanne är utbildad på Gestaltakademins 4-åriga masterprogram, Gestalt i Organisationer, och har en högskoleexamen i pedagogik. Hon har en lång erfarenhet som chef och ledare på olika nivåer, till största delen inom offentlig sektor. Susanne är entreprenöriell och arbetar med nyfiket, öppet och utforskande förhållningssätt. Medveten närvaro, dialog, personligt entreprenörskap samt att göra skillnad är hennes värdeord.

Chris Berardi

Chris Bernadi

Chris har många års erfarenhet av att arbeta med människor och organisationers utveckling. Hon har stor och bred erfarenhet från socialt arbete som behandlare och ledare inom kommunal verksamhet samt inom idéburna organisationer.

Som konsult är hon främst i sitt arbete inriktad mot personlig utveckling, chefs- och ledarutveckling, kris- och konflikthantering samt stresshantering. Chris arbetar som coach, och handledare med chefs- och ledarutveckling individuellt och i grupp. Chris arbetar även med stöd till chefer och medarbetare vid arbetsplatskonflikter och konflikthantering i eller mellan olika arbetsgrupper/yrkeskategorier.

Chris är registrerad Psykoterapeut enligt UK Council for Psychotherapy. Hon är utbildad vid Gestaltakademins terapeutlinje med Masterexamen från Derby University. Hennes dissertation handlar om mobbning på arbetsplatsen: ”En fenomenologisk studie i de utsattas upplevelse av dold mobbning på arbetet”.

Lennart Wärmlind

Lennart Wärmlind

Lennart har 20-års erfarenhet av att utveckla människor och verksamheter i det privata näringslivet och offentlig sektor, både som konsult och chef på olika nivåer. Hans bakgrund i varierande miljöer och organisationer i snabb utveckling gör honom särskilt stöttande i komplexitet och förändring. Han är också van att jobba med utveckling i såväl samlokaliserade arbetsgrupper som globala virtuella team.

Lennart är civilekonom, diplomerad professionell coach, diplomerad mindfulnessinstruktör samt diplomerad i lednings- och organisationsutveckling vid Gestaltakademin 4-åriga utbildning. Han anlitas också av Gestaltakademin som handledare och kursledare i deras ett-och treåriga förändringsledar- och organisationsutvecklingsprogram.

Många års egna erfarenheter av ledarskap och personlig utveckling gör Lennart till en uppskattad coach, handledare och ledarutbildare. Andra specialistområden är förändringsledning, team- och ledningsgruppsutveckling, kulturutveckling samt utvecklingsinsatser som involverar och samordnas över flera nivåer i organisationen. Med sin närvaro, öppenhet och kontaktfulla kommunikation bidrar Lennart till en miljö som leder till ökad insikt, medvetna val och lust att göra skillnad.

Ann-Britt Brettell

Ann-Britt Brettell

Ann-Britt har lång dokumenterad erfarenhet inom HR-området som bland annat personalchef och utbildare inom privat näringsliv. Ann-Britt är beteendevetare och diplomerad organisationskonsult från Gestaltakademin och även utbildad i grupputveckling, grupprocesser och psykodrama.

Sedan senare delen av 90-talet arbetar Ann-Britt som organisationskonsult. Hon har arbetat som facilitator i olika utvecklingsprocesser, processledare, utbildare, handledare och coach utifrån organisationens olika behov.

Numera gäller uppdragen framför allt individuell ledarutveckling för chefer på olika nivåer inom både privat och offentlig verksamhet. Ann-Britt anlitas också ofta som konsult i både konflikthantering såväl som för krisuppdrag. Eller team som låst sig i icke-fungerande kommunikationsmönster mellan varandra och/eller i relation till sin chef. Ann-Britt har en alldeles speciell förmåga att stödja människor i en konfliktsituation. Med mycket värme och på ett förtroendeingivande sätt tar hon sig an mycket svåra och känsliga uppdrag inom det området.

Bo Svingstedt

Bo Svingstedt

Bo har gedigen erfarenhet av att arbeta med ledarutvecklingsprogram med fokus på personlig utveckling i ledarskapet. Bo är legitimerad psykolog, familjeterapeut och organisationskonsult med gestaltterapeutisk och systemisk grund.

Bo har mångårig erfarenhet som konsult och handledare i organisationer och tidigare även inom socialtjänst, familjebehandling och psykiatri. Sedan början av 90-talet arbetar han framförallt med ledarskap och organisationsutveckling och har arbetat med konflikthantering som familjeterapeut sedan 25 år tillbaka.

Idag arbetar Bo framförallt med ledarutvecklingsprogram, teamutveckling, chefscoaching samt kris- och konfliktuppdrag uppdrag. Bo är idag också pedagogisk ledare och lärare vid Nordiskt Gestalt Institut i Danmark. Bo har ett särskilt engagemang för att stödja chefer att se sin omgivning som en spegel på sig själv och utifrån det hitta vägar för hur de skall agera i sitt ledarskap.

Börje Jonsson

Börje Jonsson

Börje har lång erfarenhet av arbete som gestaltterapeut, handledare och coach. Han har dessutom gedigen erfarenhet av att möta människor i kris från sin tid som sjukskötare inom akutsjukvården.

Börje arbetar mycket med stödsamtal och coaching till individer, både chefer och medarbetare. Det kan handla om såväl där man behöver stöd i krissituationer som individuell utveckling som ledare eller medarbetare. Dessutom har Börje lång erfarenhet av att stödja människor som har stress- och utmattningsreaktioner. Stress- och utmattning är också ett område där Börje föreläser och utbildar.

Börje har mött människor i de allra svåraste situationer. Han möter med sin värme och omtanke och kan utifrån sin erfarenhet bidra och synliggöra för människor saker de behöver bli medvetna om för sin egen utveckling.

Britt-Marie Thörnstrand

Britt-Marie Thörnstrand

Britt-Marie arbetar sedan mitten av 90-talet som konsult med kris- och stödsamtal samt coaching till chefer och medarbetare både individuellt och i grupp. Britt-Marie är socionom med en handledarutbildning samt gestaltpsykoterapeut från Gestaltakademin.

Britt-Marie har ett förflutet som kurator inom vuxenpsykiatrin, krishanterare och handledare/coach inom både privat och offentliga sektor. Under några år var hon knuten till Akademiska sjukhusets kriscentrum och var engagerad i krisuppdrag på plats i både Estonia och Tsunamin.

Britt-Marie har uppdrag som handledare i personalgrupper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst men arbetar även med medarbetare och arbetsgrupper när det är konfliktfyllt och besvärligt. I sina uppdrag uppskattas Britt-Marie ofta för sin tydlighet och fasthet i konsultrollen kombinerat med värme och engagemang.

Göran Karnstedt

Göran Karnstedt

Göran är socionom, beteendevetare och utbildad organisationskonsult. Göran har varit verksam som konsult i över 25 år. Idag arbetar Göran mest med organisationsutveckling, ofta i samband med medarbetar- och ledningsgrupputveckling samt konflikthantering och organisationsförändringar.

Göran har ett särskilt intresse för etik och värdegrundsfrågor. Målet är att finna en ”inifrånstyrning” för såväl ledare som medarbetare, en överensstämmelse mellan den personliga värdegrunden och hur man bidrar till organisationens mål. Genom det frigörs energi som gör det möjligt för alla delar att samverka med fokus på det bästa för helheten både för individen och organisationen.

Göran bidrar i konsult – och utvecklingsinsatserna med en systemisk medvetenhet, en smittande optimism och tilltro till medarbetarnas förmåga att ta ut en kompasskurs och röra sig mot de mål man vill uppnå.

Göran Svarén

Göran Svarén

Göran har omfattande erfarenheter av att arbeta med offentliga organisationer och privat näringsliv i förändring utifrån marknadens krav. Göran som är civilekonom med en lärarexamen har arbetat som organisationskonsult och utbildare i mer än 15 år.

I sin konsultroll kombinerar Göran ett strukturellt organisationsperspektiv med ledares och gruppers behov av stöd. Organisationens krav på individen samspelar med dennes behov av utveckling och trygghet, vilket också står i fokus för hans arbete. Det systemiska perspektivet och stödet för individen utgör grunden för ett hållbart förändringsarbete.

Göran har själv egen bred och djup marknads- och säljerfarenhet samt erfarenhet av utveckling/ utbildning av professionella marknads- och säljorganisationer. Hans pedagogiska kompetens och erfarenhet länkar samman organisationens intentioner med individens ansträngningar för att nå uppsatta mål. Han är utbildad handledare samt diplomerad från Gestaltakademins organisationslinje. För närvarande arbetar Göran framförallt med ledarutveckling, grupputveckling samt handledning i olika former. Göran arbetar utifrån en egen övertygelse om att organisationens utveckling behöver gå hand i hand med individens utveckling.

Irene Ceder

Irene Ceder

Irene är organisationskonsult med drygt 15 års erfarenhet från verkstadsindustrin. Där har hon verkat inom högre befattningar inom HR samt som internkonsult med fokus på organisationsutveckling och genomgripande förändringsprocesser. Irene har erfarenhet av förändringsarbete från många olika kulturer, såsom Asien, Afrika, Nordamerika och Europa.

Irene har examen från Umeå Universitet där hon läste programmet för personal- och arbetslivsfrågor samt en examen från Gestaltakademins organisationslinje.

Specialistområden är kombinerad verksamhets- och organisationsutveckling, ledningsgruppsutveckling, förändringsledning, internationellt / interkulturellt ledarskap samt handledning / coaching. Irenes förhållningssätt karaktäriseras av en kombination av trygghet och intresse för andra samt en drivkraft i ”hjälp till självhjälp”, vilket är den grund på vilken hon stöttar utveckling på individuell, grupp- och organisationsnivå.

Karin Ramhöj

Karin Ramhöj

Karin har lång erfarenhet av samtalsterapi, handledning och coaching. En annan viktig del är även hennes långa erfarenhet av behandlingsarbete inom akutpsykiatri och missbruksvård. Karin är diplomerad psykoterapeut från Gestaltakademin samt utbildad som handledare och coach.

Den främsta delen av Karins arbete ligger idag på grupphandledning inom både den privata och offentliga sektorn men även på individuell handledning, stödsamtal och coaching för såväl medarbetare som chefer. Karins erfarenhet och bakgrund är en stor tillgång i hennes arbete med kris – och konflikthantering. Där tar hon sig ofta an trepartssamtal som utgör en viktig och central del i att lösa upp konflikterna. Karin arbetar också med grupper där det finns spänningar och konflikter, och även med teamutveckling som en viktig del i sitt arbete.

Karin har en stor tillgång i konsultarbetet med sina skarpa iakttagelser med tydlig feedback och kommunikation parat med ett varmt och lättillgängliga sätt.

Leif Norlin

Leif Norlin

Leif har lång erfarenhet av att arbeta med människor i organisationer och förändring. Han har en bakgrund i offentlig verksamhet inom försäkringskassa, landsting och statlig verksamhet där han haft roller som utbildningschef, internkonsult, chef, projektledare, personaldirektör och facklig ledare.

Leif har även tidigare erfarenhet som lärare vid Mittuniversitet och Gestaltakademin. Leif har olika högskoleexamina inom det beteendevetenskapliga området samt Masterexamen i ”Gestalt in organisations” och under senare år har han utbildat sig vid International Study Center, Cape Cod Boston USA.

I sina konsultuppdrag arbetar Leif framförallt med ledarutvecklingsprogram för chefer samt motsvarande för teamledare och medarbetare. Han arbetar också med individuell ledarutveckling och chefscoaching samt konflikthantering i medarbetargrupper. Under senare år har Leif arbetat med ett flertal uppdrag där det handlat om att handleda och ge feedback till olika ledningsteam. Leif är en uppskattad utbildare inom området ledarskap och kommunikation. Leif har alltid lätt att med stort engagemang möta människor med mycket värme, omtanke och humor.

Lisa Amatiello

Lisa Amatiello

Lisa Amatiello arbetar idag som konsult inom områdena ledarskap-, grupp- och organisationsutveckling ofta med fokus på förändringsledning. Lisa har en examen från University of Derby / Gestaltakademin i Skandinavien vilket innebär akademiska studier i ett 4-årigt Mastersprogram för Ledarskaps- och Organisationsutveckling. Lisa är marknadsekonom med inriktning marknadskommunikation.

Under drygt 12 år har Lisa arbetat som VD inom kommunikationsbranschen och senast som CEO inom en global koncern. Uppdragen har inneburit delaktighet i kunders utveckling både på strategisk och operativ nivå inom det kommunikationsstrategiska området. Lisas bakgrund och erfarenhet tillsammans med utbildning bland annat i förändringsledarskap har gett henne mycket goda erfarenheter och kunskaper i hur man kan driva ett framgångsrikt förändringsarbete.

Lisa är en person som med sin trygghet och lyhördhet snabbt bygger tillit och förtroende hos individer och grupper. Det gör också att hon i sin roll kan skapa goda förutsättningar för andra att utvecklas och växa.

Peter Skoglund

Peter Skoglund

Peter har lång erfarenhet som chef och ledare från både privat och offentlig verksamhet. Han har omfattande internationell erfarenhet och bakgrund inom marknadsföring och försäljning och arbetat bland annat som internationell produktchef inom läkemedelsindustrin och marknadschef.

Peter är diplomerad organisationskonsult och legitimerad apotekare. Han arbetar med organisations- och affärsutveckling, gärna med internationell inriktning. Peter arbetar gärna med ledarstöd, med coaching av ledningsteam, ledningsgrupper, chefer och andra ledare.

Peter har också en pilotutbildning och hans stora intresse är att flyga med eget flygplan. Detta har han också med sig som en metafor i sitt arbete som organisationskonsult. Det är alltid lätt att påverkas av Peters optimistiska grundton och hans grundläggande tilltro till människors förmåga att klara av utmaningar.

Pia Larsson

Pia Larsson

Pia arbetar som organisationskonsult med ledarutvecklingsprogram hos kund med fokus på att arbeta med det personliga i chefs- och ledarrollen samt ledningsgruppsutveckling och coaching, handledning. Hon arbetar gärna med ledarutveckling i nära koppling till verksamhetens utveckling.

Pia har egen ledningsgrupps- och chefserfarenhet från bank och försäkring samt erfarenhet som HR-konsult även från landstingsvärlden. Pia är dessutom en mycket erfaren utbildare och har i många år kontinuerligt haft uppdrag för bland annat M-gruppens chefsutbildningar. För närvarande är Pia engagerad vid Gestaltakademin som lärare och pedagogisk ledare.

Pia är diplomerad från organisationslinjen och har även handledarutbildning från Gestaltakademin i Skandinavien. Pia är också utbildad inom grupprocesser, Body Dynamics och Psykodrama samt genomgått utbildning vid GISC, Gestalt Institute Study Center, Cape Cod, USA. Pia har en särskild kvalité i att förena värme med ärlig feedback. Det har hon använt i sitt arbete med chefer och ledare i drygt 10 år.

Solveig Warpman

Solveig Warpman

Solveig har arbetat som konsult sedan 2007. Fokus har hela tiden varit att bidra till företags och organisationers effektivitet genom att medverka till förbättrade relationer mellan människor. Solveig arbetar framför allt med konflikthantering och samarbete, kommunikation och personlig utveckling. Uppdragen varierar mellan att ge stöd till grupper som processledare eller utbildare samt genom att handleda och coacha både chefer och medarbetare individuellt.

Solveig har en beteendevetenskaplig utbildning från Uppsala Universitet, är diplomerade gestaltterapeut och har även examen i organisation- och ledarskap från Gestaltakademin. Genom ledande befattningar inom Human Resources, både från den privata och offentliga sektorn, har Solveig många års erfarenhet av arbete med människors och organisationers utveckling. Hon har även flerårig erfarenhet av att själv vara ledare och att arbeta med ledningsfrågor.

Genom sin lyhördhet och intuitiva förmåga har Solveig förmåga att skapa förtroende och tillit. Ambitionen är att möta varje individ med värme och nyfikenhet.

Ulrika Frankmar

Ulrika Frankmar

Ulrika har arbetat som konsult sedan 2001 och arbetar mycket med team och medarbetargrupper samt individuell ledarutveckling och coaching. Hon föreläser också om ledarskap och gruppdynamik i samband med utbildningar, främst i offentlig sektor.

Ulrika har en bakgrund som professionell musiker, anställd som violinist i Malmö symfoniorkester, Kungliga Hovkapellet och Radiosymfonikerna sammanlagt 22 år. Hon hämtar mycket av sina tankar och kunskaper om teamet och ledarskapet från denna erfarenhet. Musiken är också ett utmärkt komplement som metafor i organisationen. Den berättar om hur vi kommunicerar, lyssnar och samspelar med varandra.

Ulrika är utbildad coach och handledare och har en Mastersutbildning som gestaltpsykoterapeut från Gestaltakademin i Skandinavien. Ulrika har en förkärlek för processinriktat arbete med grupper där den egna upplevelsen blir till lärandet. Att skapa förutsättningar för möten mellan människor ser Ulrika som sin främsta roll när hon arbetar med grupper. Hennes arbetssätt är utforskande och när situationen tillåter det också utmanande.

Carina Livh

Carina Livh

Carina har arbetat som konsult med verksamhets- och organisationsutveckling i över 20 år och använder sin långa erfarenhet till att stödja förändring i både privat och offentlig sektor. Hon är i grunden ingenjör men har sedan många år fokuserat på och fördjupat sig i det mänskliga perspektivet och i gruppdynamiska processer. Hennes styrka är förmågan att utveckla organisationer med både människan och verksamheten i fokus.

I sina uppdrag arbetar Carina främst med förändringsledning, grupputveckling (både medarbetargrupper och ledningsgrupper), chefshandledning, kulturanalyser och värderingsarbeten. Hennes förståelse för organisationens behov av både en stödjande struktur och kultur är stor och hon vet vad som krävs för att individer, grupper och organisationer ska skapa resultat.

Carina har en Master of Science inom Gestalt i Organisationer, genomförd på Gestaltakademin i Skandinavien/Derby University UK, där hon idag är verksam som lärare. Carina har även vidareutbildat sig i konsultrollen vid Gestalt International Study Center på Cape Cod, USA.

Lars Carlsson

Lars Carlsson

Lars har arbetat med ledarskapsfrågor, organisations- och grupputveckling under ett flertal år och inom många olika sektorer och har många års erfarenhet av att själv ha arbetat i högre chefsbefattningar. Som chef har Lars arbetat i idéburna och medlemsstyrda organisationer i syfte att stödja människor i utsatta situationer både i Sverige och internationellt. Lars har varit Sverigechef för Rädda Barnen och chef för Röda Korset flykting- och folkrättsarbete under många år. Lars har i sina tidigare chefsuppdrag arbetslett ett stort antal personer och planerat och genomfört omfattande organisationsförändringar.

Lars utbildningsbakgrund är bl.a. leg. psykoterapeut, beteendevetare och dipl. Gestaltterapeut. Lars har en genuin kunskap om individens förutsättningar till utveckling kombinerat med en gedigen erfarenhet av att se till gruppens och organisationens möjlighet till detsamma.

Drivkraften för Lars är att se individer, grupper och organisationer växa och våga ta nya steg. Hans nyfikenhet och erfarenhet gör att han har lätt att förstå och komma i kontakt med människor oavsett barkund.

Marita Norlin

Marita Norlin

Marita är och har varit organisationskonsult inom Norlin & Partners sedan 1994. Som organisationskonsult handlar uppdragen framförallt om ledarutvecklingsprogram, ledningsgrupputveckling samt individuell ledarutveckling. Utifrån sin roll är Marita med och designar upplägg och genomförande av uppdrag i organisationer. Särskilt i omfattande uppdrag där ett team av konsulter blir inblandade, till exempel kriser i ledningsstrukturer eller för enskilda chefer eller i arbetsgrupper med nyckelpersoner. Marita tar sig an dessa uppdrag på ett förtroendeingivande och systematiskt sätt.

Innan Norlin & Partners arbetade Marita som chef på ledande nivå inom landsting och statlig verksamhet bland annat som sjukhusdirektör och länsdirektör. Maritas långa egen chefserfarenhet på ledande nivå är en stor tillgång i uppdrag i högsta ledningen i organisationer.

Marita har återkommande vidareutbildat sig i konsultrollen vid både Gestalt International Study Center på Cape Cod och vid Cleveland Institute i USA.

Tommy Sandin

Tommy Sandin

Tommy är organisationskonsult med en 20 årig erfarenhet från pappers- och verkstadsindustrin. Han har under dessa år haft olika högre chefsbefattningar som HR Chef, HR Specialist, VD, Projektledare, Produktionschef och Internkonsult. Uppdragen som internkonsult har bestått av verksamhetsutveckling, ledningsgruppsutveckling, ledarskapsutveckling och chefscoaching. Flertalet av uppdragen är genomförda i olika kulturella miljöer på internationell nivå.

Tommy har olika högskoleexamina på universitetsnivå, Ledarskap och Organisation, Sociologi och Masterexamen i Gestalt in Organisations. Tommy är också lärare vid Gestaltakademin och Broby Grafiskas yrkeshögskoleutbildning.

I sina konsultuppdrag arbetar Tommy i första hand med verksamhets- och organisationsutveckling, ledningsgruppsutveckling, förändringsledning i projekt, internationellt/kulturellt ledarskap, ledarskapsutveckling och chefscoachning. Tommy är en person och utbildare som engagerar sig i, och finner glädje av, att se organisationer och personer utvecklas tillsammans med sina uppgifter. Drivkraften hos Tommy karakteriseras av nyfikenhet, öppenhet, tillitsskapande och utmaning i att hjälpa andra att växa.

Maria Linde

Maria Linde

Maria Linde är en erfaren organisationskonsult med 20 års erfarenhet från uppdrag i både offentlig sektor och det privata näringslivet samt med 15 års erfarenhet som VD, chef och ledare i nationella och internationella managementkonsultföretag. Maria är utbildad civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt examen från Gestaltakademins 4-åriga diplom-utbildning inom Lednings- och Organisationsutveckling.

Marias erfarenhet omfattar lednings-, chefs- & HR-frågor samt samspelet arbetsgivare-arbetstagare i samband med organisationsförändringar. Hon arbetar gärna och ofta med organisationer från start i en inledande verksamhets- och organisationsöversyn och hela vägen genom realisering/genomförande, fram till överlämning och projektavslut med tillhörande uppföljning och utvärdering. Specialistområden är förändringsledning, ledningsgruppsutveckling, handledning och coaching samt projektledning i komplexa projekt som omfattar en kombination av verksamhets- och organisationsutveckling.

Maria har ett genuint intresse för människor, verksamheter och organisationer där nyfikenhet, helhetssyn, samspel och dialog är utgångspunkten för hennes arbete. Maria bidrar till ökad öppenhet, tillit och förmåga att låta olika perspektiv få finnas. Därmed skapas också möjlighet för förändring och utveckling på individuell, grupp- och organisationsnivå genom att människor får möjligheten att göra egna åtaganden och leva upp till dem.

Calle Jonsson

Calle Jonssonn

Calle är Socionom och har gått Gestaltakademins 4 åriga organisationsutbildning. Han har över 25 års erfarenhet av arbete med grupp- och ledarutveckling. Calles styrka är helhetsperspektivet och att möta människor ”där de är”. Hans långa erfarenhet och vana vid att möta ledare och medarbetare på olika nivåer i företag, organisationer och myndigheter innebär att han har lätt att se individers- och gruppers förmåga och bedöma behov av insatser.

Under sitt arbete på ett konsult- och utbildningsföretag har hans roll varit att genomföra och utveckla ledarskapsutbildningar både öppna kurser och företagsinterna program, grupp- och teamutveckling, coaching men också att vara konsultchef för ca. 35 konsulter. I och med den egna chefs och ledarerfarenhet har han därmed egen vana vid utvecklings och förändringsprojekt. Calle har under flera år ingått i Försvarshögskolans styrgrupp för UGL och har i den rollen även utformat den senaste upplagan av UGL-kursen. Calle ingår också i ett rikstäckande nätverk av krishanterare som stödjer vid större olyckor och incidenter.

Sedan våren 2017 driver Calle egen verksamhet och parallellt med den har han en deltidsanställning på Försvarshögskolan för att arbeta med utbildning av handledare i - och utveckling av, Försvarshögskolans ledarutvecklingskoncept. Arbetsområden som konsult är öppna och företagsinterna ledarutvecklingsprogram, utveckling av ledningsgrupper och andra grupper. Individuell coachning och gruppcoachning samt krishantering.

Johan Herneheim

Johan Herneheim

Johan har arbetat med organisations- och verksamhetsutveckling i över 15 år och uppdrag som konsult ute på fältet har varvats med parallella interna utvecklingsuppdrag som linjechef och internkonsult. Den röda tråden genom yrkeslivet är förändring och förändringsledning, att få andra människor att agera på den egna eller uppdragsgivares mål och visioner. I rollen som konsult har Johan haft möjligheten att bistå kunden med både kompetens i sakfrågor som t ex målstyrning, strategiutveckling, förändringsprojekt och processutveckling såväl som processdjup i grupp och individ i form av t ex coachning och ledarskapsutveckling.

Som chef har uppgiften varit att arbeta med utveckling av intern organisation i form av människor, stödjande strukturer, koncept och idéer, exempelvis organisatorisk uppbyggnad, förändring av strukturer, värdegrund och beteendemönster. Johan är utbildad på Gestaltakademin (O-linjen 4 år) inom Organisation & Ledarskap och har också en bakgrund som systemvetare med inriktning på metod & modeller och varit yrkesverksam sedan 1998.