Hands_Discussion_Farg.jpg
nik-macmillan-280300 (1).jpg
Hands_Discussion_Farg.jpg

Hur vi arbetar


Vi skapar förutsättningar för utveckling, vid utveckling sker förändring

SCROLL DOWN

Hur vi arbetar


Vi skapar förutsättningar för utveckling, vid utveckling sker förändring

 

Vi skapar förutsättningar för organisationer, grupper och individer att utvecklas samt förändras.

Det gör vi främst genom möten och dialog.  Få områden är så färgade av generella sanningar, myter och färdiga koncept som organisationsutveckling och ledarskap. Vi vet att varje organisation, grupp och ledare är unik och skapar sin egen verklighet utifrån egna förutsättningar. Genom att utgå från organisationers, gruppers och individers egna förutsättningar, skapas framgångsrika organisationer och framgångsrik samverkan.

Människor vill utvecklas, bidra och vara delaktiga. Det är utgångspunkten i vårt arbete. Vi utgår alltid från deltagarnas verklighet och vardag, därigenom synliggör vi mönster och beteenden för att kunna skapa förändring. Det är därför det vi gör blir på riktigt och att vi kan åstadkomma förändring som gör skillnad. Vi eftersträvar alltid högsta möjliga kvalitet. Givet vårt fokus på organisationens och medarbetarnas vardag, verklighet och behov genomsyras vårt arbete av nedanstående begrepp.

Gestaltiskt förhållningssätt

Gestalt betyder helhet. Vi ser organisationen och samverkan mellan organisationer som ett system med ”helhetsegenskaper”. Det anser vi är viktigt för att våra rekommendationer och insatser ska hamna på rätt systemnivå. Varje del är beroende av varandra och såväl relationerna som interaktionerna mellan delarna är vad som avgör systemets effektivitet. Detta är vår systemteoretiska utgångspunkt.

När vi arbetar med människor är vi medvetna om de krafter som finns i den dynamik som uppstår i relationen. Vi alla blir påverkade av omgivningen och vårt beteende och agerande påverkar i sin tur andra människor. En annan viktig grund inom gestaltteorin är fenomenologin som är en forskningsmetod.

Meningsskapande & ansvarstagande

Meningsskapande och ansvarstagande är två andra begrepp som är av stor betydelse i vårt arbete. Vår förmåga att ta ansvar hänger tätt samman med hur vi tolkar vårt uppdrag och därifrån skapar mening utifrån sammanhanget. Vi vet att alla i organisationen bär på sin egen tolkning av verkligheten och hur dessa verkligheter ser ut är alltid viktigt för oss att synliggöra och skapa en gemensam bild som utgångspunkt.

Vid feedback och interventioner utgår vi ifrån det som är väl utvecklat och har förankring inom det fältteoretiska forskningsområdet. Det som är väl utvecklat behöver synliggöras och lyftas fram för att en förändring ska vara möjlig att göra, först då kan vi se vad som är mindre utvecklat - det vill säga organisationens utvecklingspotential. Vi använder oss av det som finns i organisationer, hos grupper och individer. Vi utgår alltid ifrån den upplevda verkligheten och belyser olika skeenden med modeller och teorier med vetenskaplig förankring.

 
nik-macmillan-280300 (1).jpg

Vår process


Hur vår process går till

Vår process


Hur vår process går till

 

Vi strävar alltid efter att samverkan med uppdragsgivaren skall kännetecknas av nära samarbete, kontinuerlig kontakt, ömsesidighet och en öppen, förtroendefull dialog.

Våra konsulter har olika kompetensprofiler och erfarenheter. Vi matchar noga ihop konsult efter uppdrag. En matchning som är extremt viktig för oss. Design och upplägg av uppdrag sker alltid i nära dialog och samskapande med uppdragsgivaren. För oss är det viktigt att ha ett tydligt uppdrag och veta vem som är vår uppdragsgivare och att en ständig kontraktering sker kring uppdraget.

När vi gör olika insatser på flera systemnivåer i en organisation eller mellan organisationer ser vi till att ha olika konsulter på de olika nivåerna för att hantera eventuella etiska dilemman som kan uppstå. Våra konsulter blir ett konsultteam, som tillsammans kan se olika teman och mönster i och mellan organisationer.

Vi tror att framgången i ett utvecklingsarbete ligger i förmågan att synliggöra och sätta ihop de enskilda insatserna och behoven till en helhet. När resultatet av utvecklingsinsatserna ska leva och användas långt efter konsulternas stödinsatser, blir chefernas och medarbetarnas inre motivation, ägarskap och erfarenheter de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå uppställda målsättningar.

Vårt arbetssätt bygger på att chefer och medarbetare, redan från början av förändringsarbetet, tar ansvar och bygger kompetens genom ett aktivt deltagande. Detta gör att kunskapen finns kvar i organisationen efter att våra konsulter avslutat sina uppdrag.