Ledarutvecklingsprogram

Ledarskap handlar ytterst om att förstå sig själv och sin omgivning. Det räcker inte med verktyg och modeller. Utan kunskap och insikt om hur det är att vara människa kan inte ett framgångsrikt ledarskap byggas.


LEDARNAS BETEENDEN OCH AGERANDE SPRIDS SOM RINGAR PÅ VATTNET

Trygga och tillitsfulla ledare kan ta välgrundade och snabba beslut. För det krävs att ledaren är medveten om sin egen personlighet och hur han eller hon påverkar andra i sin omgivning. Allt hänger ihop i ett samskapande där ledarskapet är avgörande för att organisationen skall nå uppsatta mål och resultat. Det räcker inte med ett tydligt uppdrag, verktyg och modeller. Varje chef måste dessutom hitta sitt eget sätt att leda.

Vi människor märker snabbt och instinktivt när något är äkta. Då blir ledaren intressant och viktig. Och medarbetarna följer sin ledare. Ett kännetecken för en duktig ledare är egen trygghet och att våga vara sig själv. Därför är möjligheten till framgång utan tvekan du själv. Genom ökad insikt och medvetenhet om dig själv, hur din personlighet är kopplad till ledarrollen samt hur andra påverkas av ditt beteende gör dig skickligare på att möta och leda andra.


VAD VI GÖR

Chefs- och ledarutvecklingsprogram genomförs med fokus på uppdraget och chefsrollen och ledarskapets olika dimensioner.  Inslaget av träning och utveckling i det personliga ledarskapet finns hela tiden med som en röd tråd. Vi förklarar med teorier och modeller som blir viktiga verktyg i ledarskap och chefsroll.  Vi arbetar med konkreta exempel utifrån deltagarnas egen verklighet. På så sätt anpassas insatsen till aktuella situationer och behov som finns hos deltagarna samtidigt som det blir en bra grund för utbyte av erfarenheter och gemensamt lärande. Detta bidrar i hög grad till påverkan, åtagande, förändring och därmed resultat och effekter.

Vi arbetar med interna ledarutvecklingsprogram för chefer och ledare i organisationen. Programmet designar vi unikt för dig som kund. Innehåll och upplägg designar vi utifrån aktuellt behov och i nära samarbete med uppdragsgivaren för att skapa ett klart syfte och en tydlig profil av programmet.


FÖR VEM

Chefer och ledare på olika nivåer i företag, kommuner, statlig verksamhet och landsting. Läs mer om Ledarskapsutveckling.