Organisationsutveckling

Framgången i ett utvecklingsarbete ligger i förmågan att synliggöra och sätta ihop de enskilda aktiviteterna och behoven till en helhet. Se hur varje enskild insats kan komplettera varandra och på så sätt säkra upp företagets investeringar.


UTVECKLINGSARBETE PÅ ALLA NIVÅER MED VERKLIGHETEN SOM UTGÅNGSPUNKT

En effektiv organisationsutveckling innebär utvecklingsarbete på alla nivåer som inkluderar såväl chefer som medarbetare. Insatser som till exempel ledningsgrupputveckling, teamutveckling och handledning fungerar mest effektivt när sådana insatser utgår ifrån verksamhetens uppdrag och målsättningar där dessa insatser kompletterar varandra och inte bara ses som enskilda aktiviteter.

I ett systemteoretiskt perspektiv är oftast enskilda utvecklingsbehov delar av en större helhet. Framgången i utvecklingsarbete ligger i förmågan att synliggöra och sätta ihop de enskilda behoven till en helhet som gör att respektive utvecklingsinsats samordnas utifrån att den övergripande organisationens utvecklingsbehov tillgodoses. Utvecklingsprocessen på de olika hierarkiska systemnivåerna blir då som en del av organisationens lednings- och styrningsprocess.

Vid organisationsutveckling utgår vi alltid ifrån den utvecklande och fungerande grund som organisationen har vad gäller strukturer, processer och verktyg. Utvecklingsarbete utgår alltid ifrån affärs- och verksamhetsbehoven. Vi integrerar organisationens strukturella utvecklingsbehov och människors behov vid en förändringsprocess till en helhet för att öka ägarskapet och meningsfullheten för både ledning och övriga medarbetare.


VAD VI GÖR

Vi startar alltid med en nulägesanalys för att ta fram en gemensam bild av inre- och yttre förutsättningar gällande nuläget. Nulägesanalysen görs också för att ta tillvara redan fungerande verksamhet och kulturella förutsättningar inför designen. Aktuellt nuläge ligger till grund för en övergripande kundanpassad förändringsprocess som tar hänsyn till struktur, kultur och redan fungerande verksamhet. Genomförandet innefattar ett stegvist arbete med att utveckla och implementera strukturlösningar och beteendemönster som tar organisationen och dess medarbetare till uppsatta mål. Slututvärderingar och måluppföljning görs tillsammans med kund utifrån ett lärande perspektiv.

Resultatet av utvecklingsinsatserna ska leva och användas långt efter att konsulternas stödinsatser, därför blir chefernas och medarbetarnas inre motivation, ägarskap och erfarenheter de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå uppställda målsättningar. Vårt arbetssätt bygger på att chefer och medarbetare, redan från början av förändringsarbetet, tar ansvar och bygger kompetens genom aktivt deltagande i det som ska utvecklas. Detta gör att kunskapen finns kvar i organisationen efter att våra konsulter avslutat sina uppdrag.


FÖR VEM

Företag, organisationer och enheter. Läs mer om organisationsutveckling här.