Varför är det så viktigt att chefer är klara över hur de utövar sitt ledarskap?


I organisationer sprider sig chefers och ledares beteenden och agerande som ringar på vattnet och påverkar både kultur och individer. Ledarskapet formas alltid i relation till medarbetarna i grupp och individuellt. Allt hänger ihop och eftersom medarbetarna faktiskt är verksamheten blir ledarens förmåga att leda och utveckla medarbetarna avgörande för att företag och organisationer skall nå sina affärs- respektive verksamhetsmål.

Att ha ett chefsuppdrag innebär en formell position i en organisation. Chefen är utsedd att ansvara för en funktion i organisationen. En chef har som uppdrag att skapa resultat genom att leda och utveckla medarbetarna och verksamheten. Att ha det formella chefskapet är inte tillräckligt för att skapa resultat. För att nå resultat krävs även ett framgångsrikt ledarskap.

Hur chefen väljer att utöva sitt chefskap är ledarskap. Oavsett nivå i organisationen är chefer nyckelpersoner och behöver kunna leda och hantera medarbetare i vardagen med allt som det innebär. Förändringar, motstånd, rädslor och ibland också konflikter. Otydliga ledare eller brist på ledarskap, oavsett nivå, kan förlama verksamheter och kostar nästan alltid betydande summor i förlorade resurser.

Ledarens förmåga att leda medarbetare är starkt beroende av ett personligt grundat ledarskap med tillit till sig själv och andra. Trygga och tillitsfulla ledare tar välgrundade och snabba beslut. Det förutsätter att ledaren är medveten om sig själv och sin egen personlighet och om hur han eller hon påverkas och påverkar organisationen.

Ledarskap är något väldigt personligt och kan tränas och utvecklas på många olika sätt.  Dock har vi olika fallenheter för olika delar i ledarskapet förstås. Precis som med allt annat är vi människor både lika och olika. Vi på Norlin & Partners tror inte att det finns en universell verktygslåda för framgångsrika ledare. Varje ledare är unik och leder utifrån sig själv och sina egna förutsättningar. Det räcker inte med metoder och ledarskapsmodeller med kunskap om hur man borde göra utan det handlar om att öka sin medvetenhet om hur just jag som ledare faktiskt gör i min vardag.

Simon Elvnäs har, i sin forskning om ledarskap och beteende vid KTH, ställt sig frågan vad chefer gör och hur de konkret agerar i sitt vardagliga ledarskap. Han har i sin pågående doktorsavhandling filmat 400 chefer under deras arbetsmöten där cheferna själva anser att de leder sina medarbetare. Hans forskning visar på att cheferna inte alls, i den utsträckning man själv tror, ägnar sig åt det som medarbetare verkligen behöver och ofta längtar efter, nämligen återkoppling och tydliga svar. Vi vet också från aktuell forskning inom psykologin att det är den stärkande feedbacken som bidrar till medarbetarnas utveckling och prestation. I stället ägnar sig cheferna i Elvenäs studie till 80 procent, det vill säga merparten av sin tid i möten, åt att informera, diskutera och reflektera.

Vår erfarenhet är att ledarens förmåga att vara tydlig i sitt agerande och sin kommunikation är avgörande. Ledaren behöver vara trovärdig och ha en optimistisk och en stödjande intention med både återkoppling och tydliga svar. Att bli medveten som chef om sitt ledarskap är en nyckelfaktor för att utvecklas som ledare. För det är först när vi blir medvetna om våra egna ageranden och beteenden som vi kan välja att agera annorlunda. Att synliggöra och medvetandegöra är vad vi i Norlin & Partners dagligen arbetar med i såväl ledarutvecklingsprogram, individuell coaching och organisationsuppdrag.