Vi i Norlin & Partners ledning är nu hemkomna efter en lärorik vistelse i Esotril, Portugal. Under fyra dagar deltog vi på den årliga internationella konferensen som arrangeras av INTAGIO. INTAGIO är en självreglerande organisation som för samman konsulter runt om i världen för att dela erfarenheter och kompetens med syfte att vidareutveckla metoder och praktiska verktyg vid insatser med organisationer och grupper. Deltagarnas ursprung av årets upplaga var varierat, vi träffade konsulter från bland annat USA, Tyskland, Holland och Sydafrika.

Att samla en så pass hög grad av variation bland människors olika bakgrunder, erfarenheter samt kompetens är väldigt berikande för oss på Norlin & Partners. Berikande i den mening att vi under dessa dagar fick bra kontakt med samtliga närvarande som vi i framtiden gärna ser ett fortsatt samarbete med. Bland annat lyssnade vi på en workshop som hölls av en amerikansk Gestalt-konsult. Hon pratade om hur man kan vara kreativ i sitt användande av strikta management-verktyg genom vilka man kan få nya perspektiv i arbetet med intern styrning och ledning. Vidare lyssnade vi på en sydafrikansk konsult som berättade om den senaste forskningen kring hur hjärnan reagerar samt fungerar i förhållande till ledarskap. Det var både lärorikt och nyttigt att ta del av denna information då vi alltid utgår från – och fokuserar på – människan i organisationen. Genom att förstå sig bättre på hur hjärnan fungerar i dessa sammanhang tror vi oss kunna skapa en bättre kontakt med varje enskild individ i de organisationer vi arbetar med.

En gemensam nämnare för samtliga deltagare är vårt Gestaltiska förhållningssätt. Det är en mäktig känsla som fyller oss med välbehag när vi får höra och se hur välfungerande detta förhållningssätt är för organisationer och grupper runt om i världen, inte minst när det är en grundpelare i vårt arbete. Vi påminns och får mera erfarenheter om kulturskillnader - inte bara mellan länder utan även mellan sektorer och industrier – som är användbart och något som vi tar med oss hem i vårt fortsatta arbete.

Är du intresserad av att veta mer om vad vi arbetar med, ta gärna en titt på våra insatser.
 


For our English readers:

We in Norlin & Partners' management are now back from an educational trip to Esotril, Portugal. We participated in an annual international conference organized by INTAGIO. INTAGIO is a self-governing organization that brings together consultants around the world to share experiences and skills with the aim of further developing methods and practical tools in efforts with organizations and groups. The participants' origins of the year's edition were varied, we met consultants from the United States, Germany, the Netherlands and South Africa, among others.

Taking part of such a high degree of variation among people's different backgrounds, experiences and skills is very enriching for us at Norlin & Partners. Enrichment in the sense that during these days we have had a learning exchange with all the present people who we are looking forward to working with in the future. Among other things, we attended a workshop held by an American Gestalt consultant. She talked about how one can be creative when utilizing strict management tools and by doing so one can get new perspectives when working with internal management. In addition, we listened to a South African consultant who described the latest research on how the brain reacts and works in relation to leadership. It was both instructive and useful to access this information as we always work with – and focus on – the people making the organization, and not the other way around. By understanding better how the brain works in these contexts, we believe we can create a closer interaction with each individual in the organizations we co-operate with.

A common denominator for all participants is our Gestaltic approach. It is an inspiring feeling that fills us when hearing and seeing about how well-functioning this approach is for organizations and groups around the world -  especially when it is a foundation of our work. We were yet again reminded about cultural differences and how it affects different points of view. It is something we cherish enormously since we gain more experience with each meeting. It is not limited to differences between countries either, but encompasses all levers – everything from sectors and industries to an individual level. It is with great inspiration we bring such an experience back home, and integrate it in our continued work.