När samarbetet går sönder


De flesta erfarna chefer och ledare har under någon period haft sina utmaningar i att möta det svåra och konfliktfyllda. Ibland kan det konfliktfyllda utlösas i samband med en förändringsprocess där de hindrande krafterna gör att ledarskapet kan bli en mycket tung och krävande uppgift som tar energi och sliter hårt på alla. Det vill säga både för ledning och medarbetare. I en djup konflikt är det nästan alltid så att de inblandade, på var sitt håll, upplever sig kränkta. Ibland är också chefen en del i konflikten.

I våra mest ”utmanande” uppdrag så är det nästan alltid så att konflikten funnits som underliggande skeende under väldigt lång tid utan att någon ”orkat eller förmått” lyfta upp situationen till ytan. Oavslutade händelser har fått bubbla under ytan och skapat en ohälsosam arbetsmiljö där många mår dåligt och i vissa fall där flera känner sig mobbade. I sådana lägen underlättar det för chefer att få ledarstöd för att kunna komma ur konfliktfyllda och svåra situationer.

Sedan någon månad finns det en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social miljö på arbetsplatserna. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Förutom ett förebyggande perspektiv så innebär det nya föreskrifterna också ett tydligare ansvar för arbetsgivaren, det vill säga chefer och ledare, att uppmärksamma, hantera och ha kunskap inom dessa områden.

Även om chefer har sakkunskap om vad man behöver göra och vara vid konfliktfyllda situationer så behövs ibland externt professionellt stöd. Ofta är dessa situationer väldigt krävande för cheferna och i synnerhet om samarbetet till sist ”går sönder” så är det inte alls givet vad man som chef skall göra. Är man dessutom en del av det är det väldigt svårt att se vad som krävs. Att inte ta tag i dessa situationer medför oftast onödiga konsekvenser i form av dålig miljö och stora onödiga kostnader i form av minskad produktion och förlorade medarbetare.

Vi uppmanar företag och organisationer att stötta sina chefer och ledare genom att våga ta stöd och hjälp i dessa frågor. Vi har varit inne i många uppdrag där vi önskat att organisationen och chefer hade tagit stöd tidigare för att undvika den ohälsosamma arbetsmiljön som det blivit av att ”vänta ut en konflikt”.

Vi vet att organisationer och chefer ofta förstår och ser att det råder spänningar eller motstånd i gruppen. Att man inte tar tag i det, beror ofta på att organisationer och chefer är otränade i att möta motstånd, hantera spänningar eller ta tag i konflikter. I samarbete med ett externt konsultstöd så kan chefen ha fokus på verksamheten och sitt ledarskap medan konsulten faciliterar processen så att den konfliktfyllda situationen bearbetas så att de berörda och teamet kan orientera sig i riktning mot mål och verksamhetens resultat.